Legenda
1) Ustalenia planu:
Granice obszaru objętego planem miejscowym, granica administracyjna Masta Radzionków
Granice zespołów funkcjonalnych A,B,C
Linie rozgraniczajace tereny o różnym przeznaczeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania
Linie projektowanego podziału na działki budowlane
Nieprzekraczalne linie zabudowy
Granice obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruvhomości
Przestrzenie publiczne
Strefy lokalizacji inwestycji celu publicznego
Granice stref ochrony konserwatorskiej "A"
Granice stref ochrony konserwatorskiej "B"
Granice stref ochrony konserwatorskiej "K"
Zespół dworca kolejowego objęty ochroną konserwatorską
Budynki objęte ochroną konserwatorską
Kaplice
Krzyże przydrożne
Obiekty militarne
Miejsca pamięci narodowej
2) Symbole identyfikujące przeznaczenie terenu:
Tereny stref centralnych
Tereny stref centralnych i zieleni urządzonej
Tereny stref śródmiejskich
Tereny stref aktywności budownictwa mieszkaniowo-usługowego
Tereny stref aktywności gospodarczej
Tereny stref aktywności gospodarczej i zieleni urządzonej
Tereny sref zieleni urządzonej, usług sportu i rekreacji
Teren strefy rewitalizacji i renaturalizacji doliny rzeki Szarlejki
Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
Tereny zabudowy produkcyjno-usługowo-mieszkaniowej
Tereny zieleni urządzonej
Tereny ogrodów działkowych
Teren zieleni wysokiej
Tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody
Tereny cmentarzy
Tereny rolnicze bez prawa zabudowy
Tereny upraw ogrodniczych
Teren urządzeń transportu samochodowego
Teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki
Teren infrastruktury technicznej ciepłownictwa
Teren drogi publicznej klasy ulicy głównej ruchu przyspieszonego
Tereny dróg publicznych klasy ulicy głównej
Tereny dróg publicznych klasy ulicy zbiorczej 2/2
Tereny dróg publicznych klasy ulicy zbiorczej 1/2
Tereny dróg publicznych klasy ulicy lokalnej
Tereny dróg publicznych klasy ulicy dojazdowej
Tereny dróg wewnętrznych
Tereny kolejowe
3) Informacje planu:
Granice stref ochrony sanitarnej od cmentarzy
Granice strefy od terenów kolejowych
Granice strefy ograniczeń wysokości zabudowy
Granica strefy wyłączonej z zainwestowania
Kościół parafialny p.w. Św. Wojciecha wpisany do rejestru zabytków Województwa Śląskiego pod nr 649/66 z dnia 20.12.1966r.
Granica GZWP 329 Bytom
Granica GZWP 330 Gliwice i GZWP 327 Lubliniec - Myszków
Granica obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi Q1% i Q10%
Tereny zamknięte
Granica obszaru Natura 2000 "Podziemia Tarnogórsko - Bytomskie"
Linie lektroenergetyczne z pasem technologicznym
Gazociągi średnioprężne ze strefą techniczną
Wodociągi magistralne ze strefą techniczną
Sieć ciepłownicza ze strefą ochronną
Wiadukty do budowy i przebudowy
Skrzyżowania, ronda
Główne ścieżki rowerowe
Rzeka Szarlejka i Rów Radzionkowski
Numer i granica działki ewidencyjnej
Orientacyjna powierzchnia terenu w liniach rozgraniczających
Plan zagospodarowania terenu
Wyszukiwarka
rozwiń
Plan podróży
Plan jest pusty
Plan Podróży
Dodaj punkt Twój plan podróży Pomoc
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013